Tarcza antykryzysowa a terminy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP

Tarcza antykryzysowa a terminy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP

Przepisy tak zwanej tarczy antykryzysowej wprowadziły zmiany w funkcjonowaniu szeregu instytucji publicznych. Aby ułatwić naszym Klientom rozeznanie w nowej sytuacji, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie zmian, które zaszły w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Patentowy RP po wprowadzeniu tarczy antykryzysowej.

Wstrzymanie i zawieszenie terminów materialnych

W odniesieniu do terminów materialnych – bieg terminów nie rozpocznie się (zostaje wstrzymany) lub – jeżeli termin rozpoczął już bieg – zostanie zawieszony (art. 15 zzr). Bieg terminów został zawieszony z dniem 31 marca 2020 r. Terminy te zaczną biec na nowo po odwołaniu stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemiologicznego. Przepis ten dotyczy m.in. następujących terminów:

 • od zachowania których jest uzależnione udzielenie i utrzymanie ochrony prawnej przed sądem lub organem (np. terminy do wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny),
 • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 
 • przedawnienia,
 • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w zwłokę,
 • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestry, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

Wstrzymanie i zawieszenie terminów procesowych i sądowych

Podobnie uregulowano bieg terminów procesowych i sądowych – ich bieg nie rozpoczyna się (zostaje wstrzymany), a już rozpoczęty ulega zawieszeniu (również z dniem 31 marca 2020 r.) do końca okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Terminy do wniesienia sprzeciwu i złożenia tłumaczenia patentu europejskiego

Pewnym wyjątkiem jest uregulowanie dotyczące dwóch terminów:

 • na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 
 • na złożenie w UPRP tłumaczenia patentu europejskiego na język polski.

W odniesieniu do tych dwóch terminów, w okresie od 8 marca do 30 czerwca 2020 r. bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty nie zostaje wstrzymany, a ulega przerwaniu, co oznacza, że będzie biegł na nowo w pełnej długości (art. 31j). Terminy te zaczną biec na nowo 1 lipca 2020 r.. Natomiast wszelkie czynności dokonane w tym okresie będą również ważne.

Warto zauważyć, ze wydłużenie terminu na wniesienie sprzeciwu skutkuje wydłużeniem czasu trwania postępowania zgłoszeniowego w zakresie znaku towarowego.

Terminy wynikające z konwencji międzynarodowych

Żadnym zmianom nie ulegają natomiast terminy wynikające z konwencji międzynarodowych (m.in. związane ze zgłoszeniami dokonywanymi w WIPO za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP). Nie zmieniają się także okresy ochronne i długość ich trwania.

Czynności dokonywane w okresie wstrzymania i zawieszenia biegu terminów

Warto zaznaczyć, że pomimo faktycznego przedłużenia terminów do dokonania wielu czynności, wszelkie czynności dokonane w okresie wstrzymania i zawieszenia biegu terminów mogą być dokonywane i będą skuteczne. Urząd Patentowy RP zachęca – w miarę możliwości – do dokonywania czynności na bieżąco. Ułatwi to pracę Urzędu i pozwoli na usprawnienie obsługi spraw.

Działanie Urzędu Patentowego RP

Od 16 marca Urząd Patentowy RP ograniczył działania wymagające bezpośredniego kontaktu z interesantami, tj:

 • odwołane zostały rozprawy przed kolegiami orzekającymi ds. spornych;
 • zamknięto czytelnię;
 • zawieszono działanie punktów bezpośrednich spotkań z Klientami Urzędu, punktów sprzedaży wydawnictw oraz kasę Urzędu,

Zawieszono też wysyłanie „papierowych” zawiadomień o konieczności przedłużenia praw ochronnych.

Pracownicy Urzędu Patentowego RP pracują też w dużej części w trybie zdalnym. Widzimy tu wyraźne spowolnienie działania Urzędu.