Symbole TM lub R dodawane do znaków towarowych – co oznaczają symbole przy oznaczeniach?