IP BOX w Polsce

IP BOX

IP BOX w Polsce

Opublikowany 24 sierpnia 2018 roku Projekt zmian w prawie podatkowym [1] urealnia obietnicę wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego instytucji tak zwanego IP BOX – preferencji podatkowych wobec dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, proponowane rozwiązanie zostało wdrożone i funkcjonuje w wielu innych krajach, między innymi w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Słowacji, Francji czy na Węgrzech. Nadaje mu się różne nazwy: Patent Box, Intellectual Property Box, IP Box czy Knowledge Development Box. Stosowane mechanizmy polegają na opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej obniżoną stawką podatkową (np. w Wielkiej Brytanii – 10%), czy zwolnieniu części tych dochodów z opodatkowania (np. 80% w Luksemburgu).

W polskiej wersji IP Boksu, przewidziana jest preferencyjna, 5% stawka podatkowa od dochodów osiągniętych z wyliczonych w ustawie praw własności intelektualnej. Prawami tymi są:

 1.  prawo do wynalazku (patent),
 2.  dodatkowe prawo ochronne na wynalazek,
 3.  prawo ochronne na wzór użytkowy,
 4.  prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 5.  prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 6.  dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
 7.  prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 8.  prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
 9.  prawo do programu komputerowego.

 

Jak widać, zestawienie to nie dotyczy praw ochronnych na znaki towarowe. Ustawodawca nie zrezygnował jednak z objęcia preferencyjną stawką IP BOX dochodów osiąganych z wzorów przemysłowych. Przypominamy, że prawem tym mogą być objęte także logotypy, traktowane jako elementy zdobnicze na produktach. Jest to o tyle istotne, że uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest względnie proste, a koszty ochrony mogą zamknąć się w kwocie ok. 1500 złotych.

Preferencja IP BOX może dotyczyć dochodu:

 • z opłat i należności z umów licencyjnych,
 • ze sprzedaży prawa,
 • z prawa uwzględnionego w cenie produktu,
 • z odszkodowania za naruszenie prawa.

 

Preferencjami podatkowymi IP BOX mogą być objęte także dochody ze zgłoszeń praw własności intelektualnej, pod warunkiem późniejszego uzyskania ochrony. W przypadku odmowy udzielenia prawa, podatnik zobowiązany jest uregulować podatek na zasadach ogólnych.

Podatnicy korzystający z systemu IP BOX muszą wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych przez siebie księgach rachunkowych.

Czy jest to szansa dla polskich przedsiębiorców, czy zbytnie komplikowanie prawa podatkowego? Naszym zdaniem – to ogromna szansa. IP BOX może być narzędziem, który zmobilizuje polskich przedsiębiorców do ochrony ich praw własności intelektualnej.  Mówimy tu w końcu o niebagatelnych oszczędnościach podatkowych.

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zmiany w projekcie można śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji.