Brexit a zarejestrowane wzory wspólnotowe

Brexit a zarejestrowane wzory wspólnotowe

Na naszym blogu dwukrotnie wspominaliśmy już o skutkach Brexitu dla prawa znaków towarowych – w momencie ogłoszenia przez Wielką Brytanię i Unię Europejską konsensusu co do istotnej części Porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz w poście dotyczącym konsekwencji wpływu Brexitu na prawo znaków towarowych.

Brexit będzie miał także duży wpływ na inne prawa unijne – prawa z zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Swoje wytyczne dla przedsiębiorstw i organizacji posiadających zarejestrowane wzory przemysłowe wydał w związku z tym także brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej (IPO – Intellectual Property Office).

W tym wpisie omówimy najważniejsze konsekwencje dla zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Ich skutki zgłaszający będą odczuwać już od początku tego roku. W dużym zakresie regulacje dotyczące wzorów wspólnotowych są analogiczne bądź podobne do opisanych wcześniej regulacji dotyczących znaków towarowych.

Zarejestrowane wzory wspólnotowe a prawo z rejestracji wzoru (design) w Wielkiej Brytanii

Uprawnieni z zarejestrowanych wzorów wspólnotowych uzyskali prawo z rejestracji wzoru (design) w Wielkiej Brytanii. Odpowiada ono zarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu.

Dotyczy to wzorów wspólnotowych zarejestrowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przed 1 stycznia 2021 r. W takim przypadku urząd brytyjski automatycznie i bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat wprowadza do swojego rejestru „bliźniacze” prawo do wzoru.

Prawo ze wzoru zarejestrowanego w brytyjskim urzędzie będzie można przedłużyć, udzielić na nie licencji, bądź przenieść – niezależnie od zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Właściciel prawa zachowuje pierwotną datę zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa.

Bliźniaczym wzorom przypisano numer składający się z numeru rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, poprzedzonego cyfrą 9. Pozwala to odróżnić zarejestrowane wzory bliźniacze od wzorów znajdujących się wcześniej w rejestrze IPO.

Rejestracja wzoru wspólnotowego w Wielkiej Brytanii z zachowaniem pierwotnej daty zgłoszenia

Zgłaszający zarejestrowany wzór wspólnotowy, którego zgłoszenie na dzień 1 stycznia 2021 r. było procedowane, może zarejestrować swój wzór w Wielkiej Brytanii z zachowaniem pierwotnej daty zgłoszenia.

Zgłaszający będzie musiał zgłosić swój wzór w urzędzie brytyjskim w okresie 9 miesięcy od 1 stycznia 2021 r. Zachowa w ten sposób pierwotną datę zgłoszenia (datę zgłoszenia wzoru w EUIPO).

Zgłoszenie wzoru w Wielkiej Brytanii będzie musiało dotyczyć dokładnie tego samego wzoru, który był przedmiotem zgłoszenia wzoru wspólnotowego. Badanie zgłoszenia przebiegnie zgodnie z wymogami prawa brytyjskiego. W przeciwieństwie do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych przed końcem 2020 roku, za zgłoszenie niezarejestrowanego jeszcze wzoru będzie trzeba uiścić opłatę urzędową.

W przypadku, gdy zgłaszający postanowi zgłosić w urzędzie brytyjskim wzór, który nie będzie odpowiadał wcześniejszemu zgłoszeniu wzoru wspólnotowego, wcześniejsza data zgłoszenia w EUIPO nie zostanie uznana.

Data pierwszeństwa zastrzeżona dla zarejestrowanego wzoru wspólnotowego

Data pierwszeństwa zastrzeżona w odniesieniu do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego została zachowana w przypadku odpowiadającego wzoru zarejestrowanego w urzędzie brytyjskim.

Opt-out – rezygnacja z rejestracji bliźniaczego wzoru w Wielkiej Brytanii

Uprawniony do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego może zrezygnować z rejestracji bliźniaczego wzoru w Wielkiej Brytanii (opt-out).  Prawo to traktuje się wtedy, jak gdyby nigdy nie zostało zarejestrowane. Wnioski o rezygnację będzie można składać za pośrednictwem specjalnego formularza. Udostępni go urząd brytyjski.

Wspólnotowy wzór bliźniaczy w Wielkiej Brytanii – opłaty

Uprawniony, celem przedłużenia swojego prawa ochronnego, będzie musiał uiścić dwie osobne opłaty – za zarejestrowany wzór wspólnotowy oraz za nowo utworzony wzór bliźniaczy.

Opłaty uiszcza się osobno – na konto EUIPO oraz IPO. Wzór bliźniaczy zachowa ten sam termin na przedłużenie, co zarejestrowany wzór wspólnotowy.

Prawo uprawnionego do zachowania daty zgłoszenia oraz pierwszeństwa

Uprawniony do wzoru wspólnotowego z odroczonym terminem publikacji może zachować datę zgłoszenia oraz pierwszeństwa w Wielkiej Brytanii – dzięki zgłoszeniu analogicznego wzoru w brytyjskim urzędzie w ciągu 9 miesięcy od końca okresu przejściowego.

Zgłoszenie to nie będzie podlegało badaniu merytorycznemu, ponieważ na tym etapie będzie już zbadane przez EUIPO. W Wielkiej Brytanii można odroczyć publikację wzoru na okres12 miesięcy. W związku z tym, w momencie zgłoszenia wzoru odpowiadającego wzorowi wspólnotowemu z odroczoną publikacją, publikacja ta będzie odroczona na czas, który pozostał do końca upływu terminu odroczenia w EUIPO – nie dłużej niż na 12 miesięcy. Jeśli do upływu terminu odroczenia przed EUIPO zostało np. 20 miesięcy, termin ten w postępowaniu przed urzędem brytyjskim skróci się do 12 miesięcy.

Tags: